Särskilda bestämmelser

Tillgänglighet

Förrådsanläggningen är delvis bemannad under vardagar kl 09:00-16:00. Hyresgästen har med den personliga koden tillgång till förrådet alla dagar mellan kl 06:00-22:00. Entrédörrar får ej lämnas öppna eller obevakade. Det är förbjudet att uppehålla sig i fastigheten mellan kl 22:00-06:00.
Fastigheten kameraövervakas dygnet runt. All passage in och ut ur anläggningen registreras.
Hyresgästen ska iaktta och följa vid varje tidpunkt gällande instruktion om belysning och bevakning samt informera sig om nödutgångar. Hyresgästen ansvarar för att förrådsanläggningen är låst när hyresgästen lämnar den.
Om hyresgästen inte iakttar det som åligger denne enligt ovan ska hyresgästen hålla hyresvärden skadeslös för varje skada som det orsakar hyresvärden och/eller tredje man samt ersätta hyresvärdens kostnader för larmutryckning, byte av lås och andra eventuella tillkommande kostnader.

Hyresvärdens och hyresgästens skyldigheter

Hyresvärden ska utan oskäligt dröjsmål utföra nödvändiga reparationer och service av fastigheten. Detta gäller inte om hyresgästen förorsakat behov av reparation eller service.
 • Hyresvärden upplåter lokalen i befintligt skick.
 • Hyresvärden friskriver sig från varje ansvar för skada på eller förlust av egendom som orsakas genom inbrott eller annan oförutsedd händelse.
 • Hyresgästen ombesörjer och bekostar eget lås till lokalen.
 • Hyresgästen ombesörjer på egen hand och bekostar bortforsling av sopor och annat avfall som hyresgästen enligt lag är skyldig att ta bort.
 • Hyresvärden har ingen tillsyn över det som förvaras i lokalen. Det är förbjudet att i lokalen förvara:
 1. Explosiva ämnen eller föremål
 2. Gaser, brandfarliga vätskor eller brandfarliga fasta ämnen.
 3. Frätande, självreaktiva eller självantändande ämnen eller annat farligt gods.
 4. Ämnen som kan ge obehag genom lukt, skakning eller buller
 5. Vapen och ammunition
 6. Livsmedel och torrvaror förpackade i påse och kartong
 • Hyresvärden får på hyresgästens bekostnad bortforsla egendom som inte får förvaras i lokalen.
 • Fakturaavgift 30 kr tillkommer på fakturor som sänds med post, en administrationsavgift på 15 kr tillkommer på fakturor som sänds med e-post.
 • Hyresgästen svarar ensam för eventuella skador som åsamkas hyresvärdens egendom, inbegripet skador på till lokalen hörande fönster, dörrar eller tredje man
 • Hyresgästen ska teckna och vidmakthålla allriskförsäkring till skydd för sin egendom i lokalen, gällande stöld, ansvar, skadedjur, brand och annan skada. Försäkringen ska omfatta skada orsakad av tredje man. Fastighetsbeteckning är Hållstastugan 1:10.
 • Lokalen får inte upplåtas i andra hand.
 • Efter avslutad förrådshyra ska hyresgästen bortföra sig egendom och väl städa lokalen samt återställa den i ursprungligt skick. Underlåter hyresgästen sitt åtagande ska hyresvärden utföra åtgärden på hyresgästens bekostnad.
 • Hyresgästen ska ge hyresvärden tillträde till lokalen för sedvanligt underhåll och skötsel av fastigheten samt för nödvändig tillsyn utan hyresnedsättning.


Tillbaka