Allmänna villkor

Upplåtelseavtalet
Genom detta avtal får hyresgästen rätt att under hyrestiden förvara gods i ett särskilt angivet förvaringsutrymme.
Upplåtelsen av förvaringsutrymmet och förvaringen sker på de villkor som anges på kontraktet och i dessa Allmänna villkor.
Om hyresgästen erhåller särskilda tjänster gäller i tillämpliga delar de villkor rörande förvaringsutrymme, förvarat gods, avgifter etc. som anges på kontraktet och i dessa Allmänna villkor. För hyra av parkeringsplats gäller dock särskilt avtal om upplåtelse av mark för parkering.

Förvarat gods
Endast torrt styckegods får förvaras i det anvisade förvaringsutrymmet. Gods får inte förvaras på annat ställe än i förvaringsutrymmet. Hyresgästen har ej rätt att förvara fordon i förrådet utan SaveSpace vetskap.
Det är förbjudet att förvara explosivt, brand- eller miljöfarligt eller på annat sätt skadligt gods i förvaringsutrymmet. Godsets totala vikt får inte överstiga 500 kg/kvm. Om förvarat gods kan antas kunna skada person eller egendom är hyresgästen skyldig att genast ta bort godset. Hyresgästen får inte heller förvara gods som i fråga om värde, känslighet, stöldbegärlighet o dyl avviker vad som är ersättningsbart enligt vid varje tid gällande försäkring som hyresgästen måste teckna genom eget försäkringsbolag. SaveSpace erbjuder ingen egen försäkring utan det är krav från SaveSpace att hyresgästen har egen försäkring som täcker hyresgästens egendom under hyrestiden. Om hyresgästen förvarar känsligt gods, är hyresgästen också skyldig tillse att godset är förpackat på ett, med hänsyn till godsets och förvaringsutrymmets karaktär och egenskaper, skyddande sätt.
SaveSpace åtar sig inte några skyldigheter i fråga om vård, tillsyn, övervakning och liknande av förvarat gods. SaveSpace ansvarar inte för förlust, stöld, skadedjursskador eller andra skador uppkomna på förvarat gods. Inte heller ansvarar SaveSpace för skador på person eller egendom, som orsakas av hyresgästens gods.

Förvaringsutrymmets användning och skötsel
Hyresgästen får inte använda förvaringsutrymmet för annat än förvaring av gods om inget annat är överenskommet. Hyresgästen skall hålla ordning i och vara aktsam om det upplåtna förvaringsutrymmet. Hyresgästen får inte ändra eller utföra några arbeten i eller på förvaringsutrymmet.
Om skada skulle inträffa i eller på förvaringsutrymmet är hyresgästen ansvarig om denne inte kan visa att denne eller någon denne svarar för inte är vållande till skadan.
Hyresgästen skall se till att förvaringsutrymmet noga töms och städas när avtalet upphör. Hyresgästen ansvarar också för att låset tas bort vid utflyttning. Har inte hyresgästen tömt sitt förråd och flyttat ut på angiven utflyttsdag så debiteras hyresgästen för ytterligare en månad. Om hyresgästen inte gör detta har SaveSpace rätt att tömma och städa förvaringsutrymmet på hyresgästens bekostnad. Hyresgästen är då skyldig att betala de faktiska kostnaderna för utrymning och städning, dock minst 300 kr.

Tillgång och tillsyn
För tillgång till förvaringsutrymmet krävs en särskild personlig kod. Hyresgästen skall vara aktsam om koden och förvara den på säkert ställe. Om hyresgästen misstänker att koden kommit i orätta händer skall detta omedelbart anmälas till SaveSpace via e-mail: info@savespace.se eller telefon på 016-551 09 60.
Hyresgästen har tillgång till förvaringsutrymmet mellan 06:00-22:00. SaveSpace ansvarar inte för tillfälliga hinder i hyresgästens tillgång till förvaringsutrymmet p.g.a elavbrott, snöhinder etc.
SaveSpace har rätt att få tillgång till förvaringsutrymmet för reparation och tillsyn av förvaringsbyggnaden eller vid hot om skada och förstörelse. SaveSpace har även rätt att få tillgång till förvaringsutrymmet när hyrestiden gått ut eller avtalet upphört enligt punkt 5.3 för att utrymma förvaringsutrymmet samt inventera förvarat gods.

Hyresavgift
Hyresavgiften framgår av hyresavtalet. Om hyresgästen bedriver momspliktig verksamhet så tillkommer mervärdesskatt på hyresavgiften. Hyresavgiften inklusive eventuell moms skall betalas i förskott för varje månad. Vid försenad betalning utgår lagstadgad påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen från fakturans förfallodatum. SaveSpace skickar normalt ut fakturan den 10:e varje månad. Om SaveSpace häver avtalet enligt punkt 5.3, utgår en särskild avgift. Hyresgästen är även skyldig att betala SaveSpace alla kostnader i samband med krav och indrivning av förfallna och utestående hyresavgifter, förvaring av icke avhämtat gods enligt punkt 7.3 och/eller eventuell moms.
Inför varje kalenderårsskifte uppräknas hyran med 4 %, avrundat till jämna tiotal kronor, och gäller från och med januari månad. SaveSpace har rätt att göra skälig ändring av hyran. Hyresgästen skall då skriftligen meddelas om hyreshöjning senast 30 dagar innan hyran träder i kraft.
Vid 10 dagars dröjsmål med betalning av hyresavgift och/eller eventuell moms har SaveSpace rätt att vägra hyresgästen tillgång till förvaringsutrymmet. Om dröjsmålet överstiger 30 dagar har SaveSpace även rätt att häva detta avtal med omedelbar verkan. Vid dröjsmål med betalning av hyresavgift och/eller eventuell moms, debiterar SaveSpace dröjsmålsränta samt andra kostnader enligt punkt 5.1, då avisering om påminnelseavgift sänds till hyresgästen. I aviseringen anges även att SaveSpace kan komma att häva detta avtal om dröjsmålet totalt överstiger 30 dagar och att det förvarade godset kan komma att realiseras enligt punkt 7.2 tidigast 30 dagar efter det underrättelse om hävningen sänts till hyresgästen.

Depositionsavgift
Savespace tar ej ut någon depositionsavgift.

Panträtt m.m i förvarat gods
SaveSpace har panträtt i förvarat gods till säkerhet för alla hyresavgifter och andra fordringar mot kunden som härrör från detta avtal. Om godset förkommer eller förstörs, har SaveSpace istället panträtt i ersättningsbelopp som betalats ut av försäkringsbolag eller någon annan.
Om betalning inte sker i tid har SaveSpace rätt att tidigast 30 dagar efter det underrättelse om hävning sänts till hyresgästen realisera förvarat gods. Endast så mycket av det förvarade godset skall realiseras att kostnaderna för försäljningen och SaveSpace sammanlagda fordringar täcks. SaveSpace skall om möjligt i förväg underrätta hyresgästen om hur godset kommer att realiseras.
Om hyresgästen lämnat eller blivit avhyst från förvaringsutrymmet och denne inte inom 3 månader från anmaning eller 5 månader från det hyresgästen lämnade eller avhystes från förvaringsutrymmet har hämtat förvarat gods, har SaveSpace utöver vad som anges i punkterna 7.1 och 7.2 rätt att behålla godset utan ersättning.

Uppsägning
Hyresgästen måste skriftligen säga upp sitt förråd och få en skriftlig bekräftelse från SaveSpace att uppsägningen är mottagen och bekräftad. Uppsägningen sker skriftligen antingen till info@savespace.se alternativt i formuläret under fliken Kontakt på savespace.se.
Uppsägningstiden för hyresgästen är minst 30 dagar och räknat i hela månader. Sker uppsägning i mitten av en månad hyrs förrådet till slutet av nästkommande månad.
Savespace kan säga upp ett förrådsavtal gentemot hyresgästen med 30 dagars varsel utan grund. SaveSpace kan säga upp ett förrådsavtal gentemot hyresgästen med omedelbar verkan om denne bryter sina förpliktelser i avtalet. Avbokar hyresgästen sitt förråd innan inflyttning så debiteras en månadshyra i avbokningsavgift.

Övriga bestämmelser
Hyresgästens personuppgifter behandlas av Tandla Fastigheter AB/SaveSpace, Rossviks Säteri, 635 18 Husby Rekarne i en säker datamiljö. Hyresgästen har rätt att inspektera de personuppgifter som behandlas av SaveSpace och, om nödvändigt, be SaveSpace rätta eller ta bort sådana uppgifter. Personuppgifterna kommer eventuellt användas för kundadministration, marknadsstudier, och (personifierad) information och/eller marknadsföringskampanjer rörande SaveSpace produkter och tjänster. Hyresgästens personuppgifter kan även under vissa förutsättningar komma att överföras till SaveSpace kreditgivare. Sedvanlig kreditprövning görs.
Vidare reserverar SaveSpace rätten att avslöja hyresgästens personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att genomdriva eller bevara SaveSpace rättigheter eller i enlighet med instruktioner utfärdade av domstol eller annan behörig myndighet. Hyresgästen godkänner att SaveSpace genomför den behandling av dennes personuppgifter som angivits ovan och lämnar härmed enligt personuppgiftslagen (1998:204) erforderligt samtycke. Hyresgästen kan inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan utan SaveSpace skriftliga medgivande.
Hyresgästen har inte heller rätt att låta annan förvara gods i eller på annat sätt utnyttja det upplåtna förvaringsutrymmet utan SaveSpace skriftliga medgivande. Hyresgästen ansvarar för annan som ges tillgång till förvaringsutrymmet.
SaveSpace har alltid rätt att utgå ifrån att hyresgästen är ägare av det förvarade godset i förvaringsutrymmet, likaså att den som innehar korrekt kod har hyresgästens tillstånd att få tillträde till förvaringsutrymmet. Hyresgästen eller den som har hyresgästens tillstånd skall dock alltid kunna uppvisa legitimation eller på annat sätt styrka sin identitet vid vistelse inom förvaringsområdet.
Om hyresgästen genom felaktig användning av passerkod eller på annat sätt orsakar falsklarm i förvaringsbyggnaden eller inom förvaringsområdet är hyresgästen skyldig att betala kostnaderna för samtliga vidtagna åtgärder i anledning av det felaktiga larmet, dock minst 2 500 kr för varje falsklarm.
Om någondera part väsentligt bryter mot något av villkoren i detta avtal har den andra parten rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande.

Förvaring av motorfordon
Hyresgästen får inte använda förrådsutrymmet för förvaring av motorcykel eller annat motorfordon om hyresgästen inte träffat särskild överenskommelse om detta med SaveSpace. Om hyresgästen kommit överens med SaveSpace om förvaring av motorfordon gäller ovanstående Allmänna Bestämmelser beträffande förvaring av sådan. Vidare gäller de villkor som anges nedan.
Hyresgästen uppmärksammas på att denne själv skall tillse att det föreligger ett fullgott försäkringsskydd.
Som anges i punkt 3.1 ovan får hyresgästen inte använda förvaringsutrymmet för annat än förvaring. Således får hyresgästen inte använda förvaringsutrymmet för reparationer på sitt motorfordon eller liknande verksamhet.

Tillbaka