Hyresvillkor

  1. Lokalen ska användas till förråd. Kommersiell verksamhet får inte bedrivas från lokalen och den får inte användas för övernattning eller annan längre vistelse. För övriga bestämmelser se Särskilda bestämmelser nedan samt Allmänna villkor på savespace.se.
  2. Hyrestiden är minst en månad räknat från månadsskiftet som inträffar närmast efter dagen då detta avtal godkänts av båda parter. Sedvanlig kreditprövning görs. Hyrestiden förlängs automatiskt med en månad i taget tills uppsägning görs.
  3. Hyran är beräknad per månad enligt avtalat ovan. För företagskunder tillkommer 25 % mervärdesskatt. Månadshyran ska betalas i förskott med vår faktura senast sista vardagen före varje kalendermånad. Hyresfakturan sändes runt den 10:e i varje månad med betalningsvillkor 20 dagar. Inför varje kalenderårsskifte uppräknas hyran med 4 %, avrundat till jämna tiotal kronor, och gäller från och med januari månad. SaveSpace har rätt att göra skälig ändring av hyran. Hyresgästen skall då skriftligen meddelas om hyreshöjning senast 30 dagar innan hyran träder i kraft. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen samt kostnad för betalningspåminnelser. Vid utebliven betalning har hyresvärden rätt att innehålla egendomen i lokalen och att på hyresgästens bekostnad bortforsla eller sälja förvarat gods enligt lag (SFS 1985:982).
  4. Uppsägning av förrådet ska ske skriftligen via e-post till info@savespace.se eller via kontaktformuläret på savespace.se senast en månad före hyrestidens utgång. Uppsägningen ska ange den dag då avtalet ska upphöra att gälla, hyra debiteras till sista dagen i kommande månad. Har hyresgästen inte tömt sitt förråd och flyttat ut på angivet datum debiteras hyra för ytterligare en månad i taget.

I övrigt gäller till detta avtal hörande angivna Särskilda bestämmelser.


Tillbaka